THE SHOW

With the economic crash lots of firms and companies got closed down, or substantially reduced. Among them there are also Polish Ship Yards - the historical enterprises which had their big influence on revolution 1989 in Poland. The workers are unemployed and looking for job. The performance shows a hypothetical situation in which shipbuilders send themselves in a big container into the world - looking for a better life, new experience, happiness...
All of sudden citizens of the city find the container standing right there - in the middle of their town, playing sentimental music. What's inside? Where did it come from? Why is it there?
6 shipbuilders are coming to find the sense of life, and interrupt your existence ...

The performance takes ap. 3-4 hours, it doesn't indicate it's start, or stop. The spectators are welcome to join in any moment of the show.

arkangielsk from l.f. on Vimeo.


Performance at The International Street Theater Festival in Arkangielsk (Russia)

W związku z kryzysem ekonomicznym wiele firm ulega likwidacji, bądź znacznej redukcji. Między nimi są polskie stocznie- symbol przemian 1989r. Robotnicy tracą pracę i szukają nowej. Spektakl zakłada hipotetyczną sytuację, w której stoczniowcy wysyłają się w kontenerze w świat- szukając lepszego życia, nowych doświadczeń, szczęścia...
Niespodziewanie mieszkańcy miasta zauważają kontener, z którego dobiega sentymentalna muzyka, stojący w centrum miasta. Co jest w środku? Skąd się wziął? Dlaczego tam stoi?
Sześciu stoczniowców przybywa w poszukiwaniu sensu życia, robiąc wyłom w codziennej rzeczywistości.

Spektakl trwa 3-4godziny nie mając wyraźnego początku, ani końca. Widzowie mogą dołączyć w każdej chwili.